วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนที่ 5


แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนที่ 5  พุทธธรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ( เวลา 20 นาที )

จงเขียนเครื่องหมาย X ในกระดาษคำตอบ  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญอย่างไร
. ประชาชนมีอาชีพ                                   . เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
. เกิดการออมภายในประเทศ                       .  ประชาชนรู้จักใช้ชีวิตตามทางสายกลาง
2. การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีจิตสำนึกอย่างไร
. มีเหตุมีผล                                             .      ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์
. ประหยัดอดออม                                    .  ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ขยัน แบ่งปัน
3. พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งใด
. การดำเนินชีวิตตามยุคสมัย                       . ความเชื่อที่สืบต่อกันมา
. คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย                      .  โชคลาง และไสยศาสตร์
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้ใด
. มีความฉลาดรอบรู้                                 . มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี                                   .  มีทักษะในการประกอบอาชีพ
5. การเป็นผู้มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันตน เป็นผลจากสิ่งใด
. การเพิ่มคุณภาพงาน                               . การสร้างความมั่นใจในตนเอง
. มีความรอบรู้ รอบคอบ                             .  ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. คุณธรรมที่นำไปสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่คุณธรรมใด               
. มรรคมีองค์ 8                                         .      กฎแห่งกรรม
. เบญจขันธ์                                           .  หิริ โอตตัปปะ ทมะ
7. มัชฌิมาปฏิปทา  หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ มีประโยชน์อย่างไร
. ไม่มีความทะยานอยาก                            . มีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ
. ชีวิตพอเพียงไม่เบียดเบียนกัน                    .  สร้างความรักความสามัคคี
8. สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบคือการกระทำใด
. กระทำสิ่งที่สุขใจ                                    . มีสมาธิในการทำงาน
. ประกอบอาชีพสุจริต                               .  กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น